Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328654/katalog/12653411#12653411  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 8 stycznia 2020 r. 

Wyznaczony krótki termin wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. E-mail do przesłania uwag:


lbs@lbs.piib.org.pl     


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
Projekt rozporządzenia
uzasadnienie