Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328655/katalog/12653454#12653454  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 8 stycznia 2020 r. Wyznaczony krótki termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. adres e-mail do wysłania uwag: 

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
uzasadnienie