Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939 - w załączeniu).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na adres mailowy:


                                lbs@lbs.piib.org.pl 


                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
druk 939