Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekty rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniami, OSR oraz pismem przewodnim.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem izgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 27 maja br. na adres:

                      lbs@lbs.piib.org.pl

                        Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
pismo
projekt rozporządzenia
uzasadnienie