Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 maja br. na adres mailowy:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
uzasadnienie