Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 14 grudnia br. na adres:


                                     lbs@lbs.piib.org.pl 


                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie