Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

     

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie