Lubuskie - Warte Zachodu

XXIII Zjazd Sprawozdawczy LOIIB

 

W dniu 13 kwietnia br. w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wiceprezes KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Mieczyslaw Grodzki,   wiceminister Rozwoju i technologii - Waldemar Sługocki,  senator RP Wadim Tyszkiewicz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Transportowej Urzędu Marszałkowskiego -Sławomir Kotylak,  przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Leszek Horodyski,  prezes Lubuskiej Izby Budownictwa Zenon Bambrowicz, Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Lacroix, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Jerzy Łaboński,  Dyrektor CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze Małgorzata Ragiel, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT Zielona Góra Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich -  Waldemar Olczak,  Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ – Beata Nowogońska, Prorektor ds. Współpracy z gospodarką UZ, prof. dr hab.inż.- Justyna Patalas-Maliszewska,  Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UZ, prof. UZ dr hab.inż. - Andrzej Pieczyński, Prezes PZITB Oddział Zielona Góra – Jerzy Napieralski, Dyrektor ZSP w Żarach -  Waldemar Głowacki, byli Przewodniczący OR LOIIB – Józef Krzyżanowski i Tadeusz Glapa,  radca prawny/mecenas Magdalena Miatkowska – Misiołek.

 

Po rozpoczęciu Zjazdu przez przewodniczącego OR LOIIB Wojciecha Porębę, głos zabrali goście: Mieczysław Grodzki, Waldemar Sługocki, Wadim Tyszkiewicz, Leszek Horodyski i Jerzy Łaboński.

 

Po wystąpieniu zebranych gości nastąpiło wręczenie odznak dla członków LOIIB.

Złotą odznakę honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Juszczyk Artur, Kajetańczyk Maria, Kolan Jacek, Lucinkiewicz Mieczysław, Olejniczak Mieczysław i Pabierowski Marcin.

Srebrną odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Kochański Tomasz, Fiszer Wiesław i Frąckowiak Romuald.

 

W dalszej części zgromadzeni wysłuchali wykładu szkoleniowego dr hab. Inż. Jacka Korentza prof. UZ pt.” Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych”.

 

Obrady rozpoczęły się przyjęciem Regulaminu Zjazdu oraz wyborem przewodniczącego Zjazdu. Został nim zastępca przewodniczącego OR LOIIB Stanisław Serafiński. Następnie wybrano skład prezydium Zjazdu i komisję mandatową. Po stwierdzeniu prawomocności Zjazdu ustalono porządek obrad i  delegaci na Zjazd wybrali  Komisję skrutacyjną oraz Komisję uchwał i wniosków.

 

Po przerwie kawowej wysłuchano sprawozdań z działalności organów LOIIB za rok 2023.

 

Przewodniczący OR LOIIB Wojciech Poręba przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Izby oraz przedstawił realizację budżetu. Przewodniczący  organów w skrócie przedstawili sprawozdania z działalności: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej- Waldemar Olczak, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego- Izabela Mierzwa, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Krzysztof Ozga w imieniu przewodniczącego komisji, oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Mirosław Gruszecki.

 

Delegaci zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium. Uchwalono również budżet na rok 2024.

 

Dalszy punkt Zjazdu to dyskusja  w sprawie zakupu nieruchomości dla budowy siedziby LOIIB w Gorzowie Wlkp. Wniosek Rady został pozytywnie przyjęty przez delegatów, co skutkowało podjęciem uchwały w sprawie zakupu.

 

Po zakończeniu obrad delegaci i goście spotkali się na obiedzie w zielonogórskiej palmiarni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galerie: