Lubuskie - Warte Zachodu

Kierownik Referatu Infrastruktury

Szczegóły informacji
Ogłoszenie: Kierownik Referatu Infrastruktury
Miejsce pracy:
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Wydział: Referat Infrastruktury
Termin składania dokumentów: 2022-12-20 15:00:00
Nr ogłoszenia: 5/2022
Zlecający: Wójt Gminy


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:


a. Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5.wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
6.nieposzlakowana opinia,
7.znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8.znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
9.znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
10.znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
11.znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.


b. Wymagania dodatkowe:


1.preferowane wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo,
2.co najmniej trzyletni staż pracy,
3.sprawna obsługa komputera,
4.predyspozycje osobowościowe (dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętnośćnawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji, umiejętność interpretowaniaprzepisów prawnych),
5.prawo jazdy kat. B.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.prowadzenie nadzoru nad prawidłową, sprawną i zgodną z przepisami prawa realizacją zadań na podległychstanowiskach pracy;
2.opracowanie projektów zakresów czynności dla pracowników Referatu Infrastruktury;
3.prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wynikającym z ustawy zdnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4.planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych na terenie Gminy;
5.przygotowywanie dokumentacyjne planowanych inwestycji i remontów, w tym na potrzeby zamówieńpublicznych;
6.prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów podejmowanych przez Gminę;
7.pozyskiwanie środków na inwestycje i remonty z dostępnych funduszy pozabudżetowych;
8.prowadzenie spraw dotyczących drogownictwa, w szczególności dróg gminnych (zarządzanie i utrzymywaniedróg należących do Gminy, planowanie i realizacja budowy, modernizacja i ochrona dróg gminnych);
9.planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań związanych z budownictwem na terenie Gminy;
10.prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego – naliczanie i rozliczanie opłat oraz sprawozdawczośćw tym zakresie;
11.organizacja i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz pracami wykonywanymi na podstawie wyrokówsądowych;
12.prowadzenie podręcznego magazynu narzędzi i materiałów;
13.sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy;
14.udział w kontrolach wykonywanych przez Urząd Gminy;
15.zlecanie prac porządkowych pracownikom gospodarczym;
16.przygotowywanie projektów aktów prawnych (zarządzania, uchwały, decyzje) wynikających z zajmowanego stanowiska;
17.wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
18.pomoc w organizacji i obsługa festynów, wydarzeń i uroczystości gminnych;
19.udział w zebraniach wiejskich;
20.przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł,wynikających z zajmowanego stanowiska;
21.zastępstwo na stanowisku – ds. archiwum zakładowego, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.


III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1.budynek trzykondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze,
2.praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3.czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
4.wysiłek umysłowy,
5.praca przy komputerze powyżej 4h dziennie,
6.praca wymagające mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymistanowiskami i instytucjami.


IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: 1,65%


V. Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny,
2.życiorys CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, z podaniemnumeru telefonu do kontaktu,
3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej BIPUrzędu),
https://bip.lipinki-luzyckie.pl/wakaty/9/status/1/ 
1.oświadczenie kandydata o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
2.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3.oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowiskuokreślonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
5.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6.kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresyzatrudnienia,
7.kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem idatą.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: 2022-12-20 15:00:00
b. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury” w nieprzekraczalnymterminie do dnia 20.12.2022r. do godz. 15:00


w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, 68-213 LipinkiŁużyckie, ul. Główna 9, pokój nr 9

ub przesłać na adres Urząd Gminy Lipinki Łużyckie 68-213 Lipinki Łużyckie, ul.Główna 9.


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie po wyżej określonym terminie nie będąrozpatrywane.


c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9


VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję,iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipinki Łużyckie w Lipinkach Łużyckich (68-213) przy ulicyGłównej 9. Z administratorem można skontaktować się mailowo:
gmina@lipinki-luzyckie.pl 
lub pisemnie na adres siedzibyadministratora.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@lipinki-luzyckie.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody (art. 6ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych dotyczących zdrowia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnianeinnym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawia zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonejrekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221§1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki można pobrać ze strony:

https://bip.lipinki-luzyckie.pl/wakaty/2/25/Kierownik_Referatu_Infrastruktury_0D_0A_0D_0A_0D_0A-0D_0A/