Lubuskie - Warte Zachodu

RODO

Klauzula informacyjna

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Podmiejska Boczna 12a. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl oraz numer telefonu: (95) 720 15 38

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod@piib.org.pl

 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1725, z późniejszymi zmianami).

 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

 

b) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

 

c) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

d) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),

 

e) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),

 

f) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),

 

5. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne. Administrator przetwarza te dane na podstawie Pani/Pana zgody w celu ułatwienia kontaktu.

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, okręgowe Izby inżynierów budownictwa oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie której niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

8. Dane osobowe w postaci adresu e-mail i nr telefonu podane do celów ułatwiających kontakt przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy Administratora tj. lbs@lbs.piib.org.pl.

 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. W takim zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

 

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.