Lubuskie - Warte Zachodu

RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE

TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

 

Rzeczoznawcą budowlanym zgodnie z art. 8 b. ustawy z dnia  15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j. t.  Dz. U z 2023 r. poz. 551), może być osoba, która:

  1. korzysta w pełni z praw publicznych,
  2. posiada:
  3. a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  4. b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  5. c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  6. d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  7. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa - za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

2) odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń

3) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

4) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

5) życiorys zawodowy

6) dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
7) dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem
8) kartę osobową
9) dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek banku lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy. (w wysokości 10 zł, Opłatę skarbową wnosi się: na rachunek: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa numer konta: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego"
10) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (w kwocie 1200 zł na konto LOIIB nr rachunku: 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275.

Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny, o którym mowa w pkt. 6 i 7 potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

 

1) wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbywał praktykę zawodową, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową,

2) stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności (wzór zaświadczenia)

W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.
Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność.

Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego na stronie: www.piib.org.pl w zakładce Krajowa Komisja KwalifikacyjnaZałączniki:
1. wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
2. karta osobowa
3. zaświadczenie
4. opinia biegłego
5. wniosek o ponowne nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego