Lubuskie - Warte Zachodu

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa  lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 1/2024

 

Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2024 r. – od poniedziałku 15 stycznia do piątku 23 lutego br.

Miejsce składnia:

                    biuro LOIIB w Gorzowie ul. Walczaka 25 we wtorki i czwartki w godz. 7.00 – 15.00

 

biuro terenowe w Zielonej Górze al. Niepodległości 22 we wtorki i czwartki w godz. 11.00-15.00

lub pocztą.

Dokumenty można pobrać poniżej.

Egzamin pisemny: 24maja 2024 r. egzaminy ustne: 27-30 maja.

 

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 25.03. 2024 r.

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH wraz z następującymi załącznikami:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*

2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów *

3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej

4. Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej

5. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem 

6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

7. Życiorys zawodowy

8. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne

9. Formularz osobowy (karta osobowa)

10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.


*Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o udostępnienie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu celem wykonania kopii dokumentów. Po zrobieniu kopii odpisy zostaną zwrócone.

 

WAŻNE:

  1. W/w dokumenty należy składać w teczce białej (z gumką lub wiązanej) formatu A-4 opisanej ręcznie zgodnie z treścią wzoru
  2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
  3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału a kopia zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Komisji przyjmującego wniosek o uprawnienia . 
  4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
  5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie.
  6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

 

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Lubuska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Walczaka 25

nr rachunku 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275

 z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy oraz specjalności z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

 

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą nr 244/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

- z tytułu kwalifikowania 1200zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700zł

dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

- z tytułu kwalifikowania 1800zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł

 

Informacja:

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów nie są  organizowane przez Izby  Inżynierów Budownictwa. Uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe  i nie ma żadnej zależności w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego i wyniku egzaminu

 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:

 - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 z 20.grudnia 2021 r. jednolity tekst z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

 

Wykaz wzorów dokumentów (załączniki)Załączniki:
1. wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
10-oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
2. wniosek o ponowne dopuszczenie do egzaminu
3-Oswiadczenie osoby kierującej praktyką
4-ZBIORCZE ZESTAWIENIE_ODBYTEJ_PRAKTYKI_ZAWODOWEJ-zalącznik dooświadczenia
5-Zaswiadczenie - praktyka odbyta za granicą
6 - formularz osobowy .
7-Wzór teczki osobowej
8-Wniosek o wpis praktykanta
9. wniosek o nadanie specjalizacji techniczno- budowlanej