Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA! 

ZMIANA TERMINU  SKŁADANIA WNIOSKÓW

O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa  lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 1/2019

od dnia 21 stycznia do dnia 12 lutego 2019r.

 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą:

 

w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (pok. nr 1 IV piętro)

ul. Podmiejska Boczna 12 A w Gorzowie Wlkp., w godzinach:

-  środy    – w godz. 11.00 - 15.00

w Placówce Terenowej w Zielonej Górze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ul. Niepodległości 22, piętro II:

  -  czwartki     – w godz. 11.00 - 15.00

 w Żarachw siedzibie firmy Kreator ul. Żabikowska 3b

tel. 68 453 79 99   515 098 800

- we wtorki    -   w godz. 11.00 - 15.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 28 lutego br. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2019 – 17  maja 2019r.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 18 marca 2019 r.

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH wraz z następującymi załącznikami:

 1. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
 2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych (dla dyplomów wydanych po 01.01.2005r.)/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dla dyplomów wydanych przed 01.01.2005r.);
 3. Życiorys zawodowy
 4. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 5. Formularz osobowy ;
 6. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 7. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
 8. Oświadczenie osoby kierującej praktyką (dot. praktyki odbytej po 24.09.2014r.), o którym mowa w § 3 ust.7 pkt1 rozporządzenia wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
     - Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej
     - Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
     - Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;
  b. Książka praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej do dnia 24.09.2014r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki zawodowej;
  c. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej zagranicą lub praktyki odbytej w Polsce przed 01.01.1995r.) - wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką;
  d. Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych (zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia) wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 9. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów ;
 10. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 11. Inne dokumenty (np. dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w okresie odbywania praktyki).

 

WAŻNE:

 1. W/w dokumenty należy składać w teczce białej (z gumką lub wiązanej) formatu A-4 opisanej ręcznie zgodnie z treścią wzoru
 2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
 3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nie mylić z uprawnieniami wydanymi przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby) oraz zaświadczenia o przynależności do izby mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii.
 4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
 5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie.
 6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

 

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Lubuska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 1. Kazimierza Wielkiego 10

nr rachunku 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275

 z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy oraz specjalności z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

 

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:

- z tytułu kwalifikowania 800zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450zł

dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:

- z tytułu kwalifikowania 1100zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600zł

 

Informacja:

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów nie są  organizowane przez Izby  Inżynierów Budownictwa. Uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe  i nie ma żadnej zależności w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego i wyniku egzaminu

 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:

 - ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768)

 - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290,jednolity tekst z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało do dnia 2 lipca 2005r.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) – obowiązywało od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.)

 - rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało od dnia 31 maja 2006r. do dnia 9 sierpnia 2014r.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) – obowiązuje od dnia 25 września 2014r.

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

 

Wykaz wzorów dokumentów (załączniki)

 Załączniki:
1-wniosek o nadanie uprawnień budowlanych - wzór
2-Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu
3-Oswiadczenie osoby kierującej praktyką
4-ZBIORCZE ZESTAWIENIE_ODBYTEJ_PRAKTYKI_ZAWODOWEJ-zalącznik dooświadczenia
5-Zaswiadczenie - praktyka odbyta za granicą
6- formularz osobowy
7-Wzór teczki osobowej
8-Wniosek o wpis praktykanta