Lubuskie - Warte Zachodu

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa  lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 2/2020

od dnia 1 czerwca do dnia 17 lipca 2020r.

 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w:

 

1) GORZOWIE WLKP. w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

ul. Podmiejska Boczna 12 A :

   – wtorki  i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

2) ZIELONEJ GÓRZE w Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ul. Niepodległości 22, piętro II:

  -  wtorki  i czwartki w godz. 11.00 - 15.00

W godzinach dyżurów Komisja udziela także porad i konsultacji w zakresie uzyskania uprawnień budowlanych i przygotowania wniosków.

 

Zapraszamy również do konsultacji telefonicznych w/w godzinach:

LOIIB Gorzów Wlkp. tel 95 720 15 38

LOIIB Zielona Góra tel. 68 322 96 24 

   

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 17 lipca br. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji  2/2020 – 4 grudnia 2020r.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 06.10. 2020 r.

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH wraz z następującymi załącznikami:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*

2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów *

3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej

4. Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej

5. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem 

6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

7. Życiorys zawodowy

8. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne

9. Formularz osobowy (karta osobowa)

10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.


*Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o udostępnienie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu celem wykonania kopii dokumentów. Po zrobieniu kopii odpisy zostaną zwrócone.

 

WAŻNE:

  1. W/w dokumenty należy składać w teczce białej (z gumką lub wiązanej) formatu A-4 opisanej ręcznie zgodnie z treścią wzoru
  2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
  3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału a kopia zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Komisji przyjmującego wniosek o uprawnienia . 
  4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
  5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie.
  6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

 

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Lubuska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Podmiejska Boczna 12 A

nr rachunku 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275

 z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy oraz specjalności z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

 

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:

- z tytułu kwalifikowania 800zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450zł

dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:

- z tytułu kwalifikowania 1100zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600zł

 

Informacja:

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów nie są  organizowane przez Izby  Inżynierów Budownictwa. Uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe  i nie ma żadnej zależności w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego i wyniku egzaminu

 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:

 - ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768)

 - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290,jednolity tekst z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało do dnia 2 lipca 2005r.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) – obowiązywało od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.)

 - rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało od dnia 31 maja 2006r. do dnia 9 sierpnia 2014r.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) – obowiązuje od dnia 25 września 2014r.

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

 

Wykaz wzorów dokumentów (załączniki)Załączniki:
1-wniosek o nadanie uprawnień budowlanych - wzór
10-oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
2-Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu
3-Oswiadczenie osoby kierującej praktyką
4-ZBIORCZE ZESTAWIENIE_ODBYTEJ_PRAKTYKI_ZAWODOWEJ-zalącznik dooświadczenia
5-Zaswiadczenie - praktyka odbyta za granicą
6- formularz osobowy
7-Wzór teczki osobowej
8-Wniosek o wpis praktykanta
9-wniosek o nadanie specjalizacji techniczno- budowlanej