Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam załączniki dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:

 

                                            lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia, uzasadnienie, ocenę skutków regulacji i tabelę uwag, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:


                                              lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno regulaminowej LOIIB

18.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy

zwróciła się do nas z prośbą o pomoc rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka.

Licząc na wrażliwość i możliwości naszych członków przekazuję otrzymaną wiadomość.:

Szanowni Państwo,

zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc rodzinie Adama i Eli oraz ich dzieciom. Ela jest chora, ma nowotwór a dzieci są jeszcze małe. Rodzinie jest potrzebna przestrzeń życiowa. Potrzebne są pieniądze na remont przedwojennego domu z podwórkiem. Proszę o pomoc na portalu https://zrzutka.pl/2

                                                         z wyrazami szacunku Elżbieta Płonka Poseł na Sejm RP

z inżynierskim pozdrowieniem

przewodnicząca OR LOIIB Ewa Bosy 

   

08.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957 - w załączeniu).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 5 marca br. na adres mailowy:

 

                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                              

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939 - w załączeniu).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na adres mailowy:


                                lbs@lbs.piib.org.pl 


                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Kancelarii Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916 - w załączeniu).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na następujący adres mailowy:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej

19.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam dokument "Mapa drogowa dekarbonizacji polskiego budownictwa 2050" autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 lutego 2021 r. informujące o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały, tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI GRUDNIOWEJ 2020

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia, że

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zarządziła przeprowadzenie odwołanej sesji egzaminacyjnej na 

26 lutego 2021 r.

W związku z tym wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do sesji grudniowej automatycznie są zakwalifikowane do egzaminu 26 lutego.

 

                Więcej w dalszej części artykułu   

                                                      

        Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

 

21.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej (nr 66 w Wykazie prac legislacyjnych MRPiT), wraz z uzasadnieniem i OSR.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 stycznia br. na adres:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 


               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 15 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

              Mirosław Gruszecki  przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

07.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


lbs@lbs.piib.org.pl 


Jednocześnie życzę Państwu Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt dodania zapisu, art. 12 b do nowelizowanej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) wraz z uzasadnieniem.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


                lbs@lbs.piib.org.pl 


Miroslaw Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczęciem w MRTiP prac nad nowymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,  proszę o Państwa uwagi, pomysły, rozwiązania, dotyczące tego dokumentu.

 

Proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji do dnia 30 stycznia 2021 r. na adres:

 

                                                lbs@lbs,piib.org.pl 

 

                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

22.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 809).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 18 grudnia br. na adres:

               lbs@lbs.piib.org.pl   

 

 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.12.2020 WIĘCEJ...
odwołane egzaminy na uprawnienia budowlane

 

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju

oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń,

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła w dniu 29 października 2020 r., uchwałę

 

w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

 

O nowym terminie egzaminów poinformujemy  każdego z Państwa  listownie

 

 

 

03.12.2020 WIĘCEJ...
szkolenie online stowarzyszenia geodetów polskich

SZANOWNI PAŃSTWO,

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach zaprasza na SZKOLENIE ON-LINE NA TEMAT: "LINIA BRZEGU W PRACACH GEODEZYJNYCH. DROGI PUBLICZNE I WEWNĘTRZNE W PODZIAŁACH NIERUCHOMOŚCI."

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM MEETING,  WWW.ZOOM.US 

 

Szczegóły w dalszej części artykułu

03.12.2020 WIĘCEJ...
wzrost składki na ubezpieczenie oc dla wszystkich członków

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku składka roczna na ubezpieczenie OC wraz ze składką na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa wynosić będzie 147 zł tj.:

 

- składka roczna na ubezpieczenie OC wynosić będzie 75 zł

- składka na Krajową Izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 zł

26.11.2020 WIĘCEJ...
szkolenia online

Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację pandemiczną  w kraju i co za tym idzie brak możliwości organizowania dla Państwa szkoleń, w menu głównym  stworzyliśmy zakładkę dotyczącą szkoleń online.

Polecamy i zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

 

Na bieżąco będziemy więc informować Państwa o nadchodzących prowadzonych zdalnie szkoleniach.

24.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340200/katalog/12736808#12736808 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 18 listopada br. na adres:

 

                 lbs@lbs.piib.org.pl 


                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...