Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyła projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ( numer w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów - 182) wraz z uzasadnieniem, OSR, załącznikiem i tabelą zgodności.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 8 grudnia br. na adres:

 

                lbs@lbs.piib.org.pl

               

                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prowno- Regulaminowej

 Załączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela zgodności
uzasadnienie
załącznik