Lubuskie - Warte Zachodu

XXI Zjazd sprawozdawczo- wyborczy LOIIB

W dniu 23.kwietnia br. w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Otwarcia Zjazdu dokonała przewodnicząca OR LOIIB Ewa Bosy, powitała przybyłych gości i delegatów na Zjazd, oraz dokonała wyboru przewodniczącego Zjazdu, którym został Mirosław Gruszecki.


Następnie przewodniczący Zjazdu dokonał wyboru prezydium.


W zjeździe uczestniczyło 102 delegatów na ogólną liczbę 112, co stanowi 91,1%.


Po przyjęciu porządku obrad wystąpili zaproszeni goście, wśród których między innymi znaleźli się:


Sekretarz KR PIIB Danuta Gawędzka
Posłanka na Sejm RP Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RB Waldemar Sługocki
Poseł na Sejm Bogusław Wontor
Okręgowy inspektor PIP Jerzy Łaboński
Dyr. Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kotylak
Z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta ZG Michał Szulz
Dyr. Wojewódzkiego Zarządu Dróg Paweł Tonder
Dyr. Instytutu Budownictwa UZ dr hab. inż. Beata Nowogońska prof. UZ
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Marcin Mrugalski prof. UZ
Prof. Tadeusz Biliński
Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa Zenon Bambrowicz


Po wystąpieniu gości nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń. Otrzymali je niżej wymienieni goście i członkowie Izby:


Medale z okazji XX lecia PIIB:


Danuta Gawędzka , Marcin Mrugalski, Waldemar Sługocki, Bogusław Wontor i Sławomir Kotylak


Złotą odznakę honorową PIIB:


Mirosław Gruszecki, Jerzy Kaszyca, Przemysław Puchalski, Włosek Józef


Srebrną odznakę honorową PIIB:


Maciej Bielniak, Janusz Laskowski, Henryk Mleczko, Jan Raszczuk, Edward Stefaniak, Eugeniusz Weiss.


Statuetki laureata konkursu fotograficznego „Budownictwo w obiektywie” w kategorii „Człowiek w budownictwie” oraz w kategorii „Budynki, budowle i roboty budowlane” odebrał Artur Juszczyk.


Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń zostały wybrane komisje zjazdowe: mandatowa, skrutacyjna, wyborcza oraz uchwał i wniosków.


Kolejno zostały zaprezentowano sprawozdania roczne przez przewodniczących organów wraz z dyskusją nad nimi. Sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów Zjazdu oraz udzielono absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB za 2021 rok.


Po przerwie obiadowej przystąpiono do wyboru nowych władz statutowych LOIIB na kadencję 2022-2026.


Nowowybrane władze:


Przewodnicząca OR LOIIB – Ewa Bosy
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Mirosław Gruszecki
Przewodniczący Okręgowe Komisji Kwalifikacyjnej - Waldemar Olczak
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Izabela Mierzwa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- Henryk Kargul


Pełna lista wybranych członków Okręgowej Rady i Okręgowych Komisji znajduje się na stronie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce WŁADZE LOIIB.


Po wyborze władz LOIIB dokonano wyboru delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.


Zostali nimi:
Ewa Bosy, Tadeusz Glapa, Mirosław Gruszecki, Piotr Koczwara i Wojciech Poręba.


Na zakończenie obrad została podjęta uchwała dotycząca wniosków składanych przez delegatów.


Na tym obrady zakończono.


Serdecznie gratulujemy nowowybranym władzom Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Galerie: