Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 21 lipca br. na adres:

                       

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie