Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnienie, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 29 czerwca br. na adres:

 

                                 lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie