Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące zgłaszania uwag do przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.).


Dla ułatwienia przesyłam ostatni teks jednolity ww. rozporządzenia oraz dwa rozporządzenia je zmieniające.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 maja br. na adres mailowy:


                                   lbs@lbs.piib.org.pl 


                                          Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
pismo MRPiT
rozporządzenie warunki techniczne
zmiana 1
zmiana 2