Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 12 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                            lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
szablon do zgłaszania uwag
uzasadnienie