Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Egzaminy na uprawnienia budowlane. Jesień 2019

                                WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB

                         Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2019


                                        od dnia 16.07.2019 r. do dnia 23.08.2019r.


                         Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w :


1) GORZOWIE WLKP. - biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (pok. nr 2 IV piętro) ul. Podmiejska Boczna 12 A :
                                                - wtorki - w godz. 11.00 - 15.00
2) ZIELONEJ GÓRZE - Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Niepodległości 22, piętro II:
                                                - wtorki - w godz. 11.00 - 15.00
3) ŻARACH - w siedzibie firmy Kreator ul. Żabikowska 3b tel. 68 453 79 99; 515 098 800 
                                                - wtorki - w godz. 11.00 - 15.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 23.08.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)
na adres:
                Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
                               ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.


     PLANOWANY TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO W SESJI 2/2019 – 22 LISTOPADA 2019 r.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 20.09.2019 r.

 

UWAGA: Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.


Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno – budowlanej,

2) inżynieryjnej mostowej,

3) inżynieryjnej drogowej,

4) inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

5) inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

6) inżynieryjnej hydrotechnicznej,

7) inżynieryjnej wyburzeniowej,

8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

10) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH SKŁADA:


WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH wraz z następującymi załącznikami:


1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*

2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*

4. Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*

5. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie.

6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

7. Życiorys zawodowy

8. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne

9. Formularz osobowy (karta osobowa)

10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.


*Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.WAŻNE:


1. W/w dokumenty należy składać w teczce białej z gumką formatu A-4 opisanej ręcznie zgodnie z treścią wzoru

 2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.

3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nie mylić z uprawnieniami wydanymi przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby) oraz zaświadczenia o przynależności do izby mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii.

4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie.

6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:


          Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Podmiejska Boczna 12 A

                              Nr rachunku: 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275


z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy oraz specjalności z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

UWAGA!


Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:


dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:


- z tytułu kwalifikowania 800zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450zł


dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:


- z tytułu kwalifikowania 1100zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600zł


Informacja:


Kursy przygotowawcze do egzaminów nie są organizowane przez Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe i nie ma żadnej zależności w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego i wyniku egzaminu

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zwana dalej „Prawem budowlanym”;

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”;

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”; 4) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), zwane dalej „rozporządzeniem”;

5) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwana dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce”;

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513);

7) statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

8) regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

9) regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.