Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Posiedzenie OR LOIIB

W dniu 29.01.2019 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Członkowie Rady wzięli czynny udział w posiedzeniu omawiając poruszane tematy zgodnie z porządkiem obrad.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z obrad OR LOIIB z dnia 21.12.2018r.,

4. Informacja o pracach:

a) OROZ,

b) OSD,

c) OKK,

d) OKR,

-wraz z przedstawieniem kosztów działania poszczególnych organów.

5. Omówienie prac przygotowawczych do XVIII Zjazdu,

6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Pracy oraz schematu organizacyjnegoBiura LOIIB,

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Placówek Terenowychi punktów konsultacyjnychLOIIB,

8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagrodzeń,

9. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Fundacji Lubuskich Inżynierów Budownictwa,

10. Przyjęcie uchwaływ sprawie odznaczeń,

11.Sprawy wniesione i wolne wnioski:

-ustalenie posiedzeń Okręgowej Rady oraz Prezydium OR LOIIB,

12. Zamknięcie posiedzenia.

 Galerie: