Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Wręczenie uprawnień budowlanych

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w piątek 18 stycznia 2019 roku wręczono decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które w ostatniej sesji egzaminacyjnej pomyślnie przeszły proces kwalifikacyjny i zdały egzamin na uprawnienia budowlane w pięciu specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i mostowej. Łącznie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami uzyskało 61 osób.
W uroczystym wręczaniu wzięli udział: Robert Lacroix - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Katarzyna Kis – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński prof. UZ Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska prof. UZ Prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego – (w salach tego Wydziału był przeprowadzony egzamin pisemny i ustny na uprawnienia). Ze strony LOIIB w uroczystości wzięli udział: Ewa Bosy –Przewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB, Tadeusz Glapa – Wiceprzewodniczący OR LOIIB oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, która przeprowadziła egzamin.
Po przywitaniu i przedstawieniu gości prowadzący uroczystość Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – złożył gratulacje osobom odbierającym uprawnienia. Przewodnicząca OR LOIIB zapoznała przybyłych z zagadnieniami funkcjonowania LOIIB i zasadami wykonywania zawodu inżyniera budownictwa i także złożyła gratulacje. Dyrektor Katarzyna Kis, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej nawiązała do zawodu inżyniera budownictwa, wspomniała też o przyszłych kontaktach inżynierów budownictwa z organami administracji.
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UZ Andrzej Pieczyński w swoim wystąpieniu nadmienił o możliwościach pogłębiania wiedzy przez osoby wykonujące zawód inżynierski na różnego rodzaju studiach uzupełniających, a Prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ Maria Mrówczyńska z satysfakcją przypomniała czas egzaminów na uprawnienia, kiedy spotkała wielu absolwentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Wiceprzewodniczący OR LOIIB Tadeusz Glapa wspomniał o potrzebie podnoszenia kwalifikacji na różnego rodzaju szkoleniach dedykowanych inżynierom. Wszyscy gratulowali zdania egzaminów i uzyskania uprawnień.
Zastępca Przewodniczącego OKK Andrzej Wesoły odczytał rotę ślubowania, którą osoby uzyskujące uprawnienia powtórzyły, przyjmując na siebie obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki przy wykonywaniu zawodu zaufania publicznego, dbania o podnoszenie kwalifikacji, dążenia do rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i współtworzenia jego kultury, kierowania się zasadami uczciwości zawodowej i osobistej, a także wykonywania prac z zachowaniem bezpieczeństwa budowli.
Następnie Przewodnicząca OR OIIB Ewa Bosy wręczyła uprawnienia osobom, które zdały egzamin z wynikiem wyróżniającym: Justynie Zaworskiej, Annie Piątkowskiej , Damianowi Cyklińskiemu i Markowi Wrotkowskiemu (Mateusz Turkiewicz odbierze uprawnienia i nagrodę w późniejszym terminie), którym wręczono również jako nagrodę „Podręczniki do projektowania architektoniczno - budowlanego” autorstwa E. Neuferta, po czym uprawnienia odebrały pozostałe osoby.
W uroczystości wzięli udział również członkowie rodzin osób odbierających decyzje o nadaniu uprawnień, co dodatkowo podniosło rangę spotkania i znaczenie tego aktu dla świeżo upieczonych inżynierów budownictwa.
Przew. OKK Waldemar OlczakGalerie: