Lubuskie - Warte Zachodu

Z wizytą w Niemczech

W dniu 7 lipca odbyło się coroczne -22 już spotkanie inżynierów zrzeszonych w Brandenburskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, tradycyjnie już w centrum konferencyjnym w Poczdamie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób, członków niemieckiej izby, jak również zaproszeni goście, naszą Izbę reprezentował Przewodniczący OR LOIIB Andrzej Cegielnik.

 

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały tematy najbardziej interesujące środowisko inżynierów, w tym te dotyczące cennika usług architektów i inżynierów (HOAI) oraz pierwszych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przepisów budowlanych w Brandenburgii wprowadzonych w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

 

Sprawa cennika prac projektowych HOAI jest obecnie przedmiotem sporego zainteresowania środowiska inżynierów budownictwa w Niemczech. Cennik ten, obowiązujący ustawowo wprowadza minimalne i maksymalne stawki za usługi inżynierskie związane z projektowaniem i sprawowaniem nadzoru nad realizacją inwestycji. Traktowany jest jako ważny element gwarantujący odpowiednią jakość projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. W chwili obecnej Komisja Europejska wniosła jednak skargę przeciwko rządowi Niemiec zarzucając, że obowiązkowe stosowanie HOAI narusza zasadę równego traktowania podmiotów gospodarczych, stawiając w gorszej sytuacji zagraniczne biura inżynierskie planujące otwarcie firmy na terenie Niemiec. Stąd też środowisko inżynierskie z niepokojem oczekuje na rozstrzygnięcie skargi skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

W kontekście co raz liczniejszych głosów zgłaszanych przez naszych inżynierów dotyczących konieczności uregulowania stawek za usługi inżynierskie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może być również interesujący dla nas. 

 

Sporym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszył się również wykład związany z pierwszymi analizami wdrożonych rok wcześniej przepisów budowlanych na terenie landu. W tym kontekście późniejsza dyskusja skupiła się na dwóch zasadniczych problemach. Pierwszy dotyczył braku spójności przepisów budowlanych w poszczególnych krajach związkowych. Pomimo opracowania przez rząd federalny wzorcowych przepisów budowlanych każdy kraj związkowy uchwala na swoim terenie własne przepisy, w mniejszym lub większym stopniu odbiegające od tych wzorcowych dokumentów. Powoduje to oczywiście utrudnienia również dla inżynierów budownictwa, którzy te odmienne regulacje winni na terenie danego kraju związkowego stosować.

 

Drugim problemem szeroko dyskutowanym była tematyka bezpieczeństwa budynków i budowli w kontekście pożaru wieżowca w Londynie. Uczestnicy spotkania dyskutowali w jakim stopniu obowiązujące przepisy wymuszają stosowanie nie tylko tanich ale przede wszystkim bezpiecznych rozwiązań.

 

Oprócz tych dwóch bloków tematycznych uczestnicy mieli okazję wysłuchać jeszcze informacji dotyczących zarówno zmian w ustawie o zamówieniach publicznych jak i związanych z ochroną zabytków.

Na zakończenie konferencji każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o udziale w konferencji potwierdzające otrzymanie 8 punktów. Jest to o tyle istotne, że wprowadzony obowiązek podnoszenia kwalifikacji narzuca wymóg uzyskania min. 24 punktów rocznie.

Ponieważ spotkanie jest otwarte a udział w nim bezpłatny może w przyszłym roku chęć udziału w konferencji zgłosi więcej przedstawicieli naszej Izby. Na co bardzo liczę.

 

Andrzej CegielnikZałączniki:
Galeria