Lubuskie - Warte Zachodu

PRACA Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gorzowie Wielkopolskim

 

LUBUSKI WOJEWÓDZI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

 

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

-        wykształcenie: wyższe techniczne,

-        uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

-        doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat,

-        znajomość następujących ustaw:

·         Prawo budowlane,

·         Kodeks postępowania administracyjnego,

·         o finansach publicznych,

·         o służbie cywilnej,

·         Kodeks pracy,

-        prawo jazdy kategorii B,

-        umiejętność kierowania zespołem,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

-        umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

-        doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno – budowlanej lub w nadzorze budowlanym.

 

Główne obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

-        kierowanie pracą Inspektoratu,

-        wykonywania zadań i obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – na terenie powiatu słubickiego, w tym m.in.:

·         prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego,

·         wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z właściwością miejscową, rzeczową i instancyjną – w sprawach określonych ustawą,

-        prowadzenie kontroli w zakresie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

-        dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników zatrudnionych w Inspektoracie;

-        sprawowanie nadzoru nad:

·         działalnością kontrolną i inspekcyjną,

·         prawidłowością i terminowością prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,

·         postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

·         prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

·         obsługą prawną Inspektoratu,

·         kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

·         stosowaniem wyrobów budowlanych w procesie budowlanym.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wskazane w ogłoszeniu kwalifikacje zawodowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

-        kopia dokumentu poświadczającego posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

-        dokumenty należy złożyć do dnia 2017-08-04  

-        miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat  Nadzoru Budowlanego
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Słubicach”.