Lubuskie - Warte Zachodu

Warszawa

Drugi dzień zjazdu to w dużej mierze dyskusja nad wnioskami złożonymi przez delegatów na zjeździe krajowym i zjazdach okręgowych. Analizą wszystkich tych wniosków zajęła się powołana w tym celu Komisja Uchwał i Wniosków. Ponieważ często zgłaszane wnioski wymagają dogłębnej analizy powoływany jest 16-sto osobowy skład komisji; po jednym przedstawicielu z każdej izby okręgowej. Komisja po analizie przedstawia swoją rekomendację dla każdego z wniosków.  Ostateczna decyzja należy jednak do delegatów. To oni w głosowaniu decydują, które z wniosków naszych członków trafią do realizacji a które zostaną odrzucone. Podobnie jak w poprzednich latach zgłoszone zostały m.in. wnioski dotyczące konieczności ustalenia stawek wynagradzania za pracę projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Jak widać jest to temat, którego nie da się po prostu schować do szuflady, gdyż w dużej mierze wpływa na jakość sprawowania zawodu inżyniera budownictwa.  Stanowisko to podzielili delegaci zatwierdzając te wnioski do realizacji. Oczywiście nie należy oczekiwać, że w konsekwencji pojawi się obowiązujący cennik za nasze usługi ale na pewno niezbędne są działania w tym zakresie,  które przyczynią się do opracowania pewnych standardów cenowych pomocnych przy ustalaniu wynagrodzenia.

Jednym z wniosków jaki był również dyskutowany podczas zjazdu była propozycja dotycząca zmian w statucie, które miały zakazać łączenia tych samych funkcji w organach na szczeblu izby krajowej i izb okręgowych. Punkt ten wywołał burzliwą dyskusję wśród delegatów. Nie dla wszystkich wprowadzenie tego zakazu wydawało się celowe. W dyskusji wskazywali na zalety płynące z jednoczesnego pełnienia funkcji w danym organie na szczeblu PIIB i izby okręgowej. Ponieważ do zatwierdzenia zmian w statucie niezbędne jest uzyskanie 2/3 głosów delegatów uczestniczących w zjeździe ostatecznie wniosek został odrzucony. Za głosowało ok. 60% obecnych delegatów.  Po temperaturze dyskusji na zjeździe i ilości głosów za wnioskiem widać, że temat ten będzie pewnie przedmiotem dyskusji również w przyszłości. Jednak w związku upływającą w przyszłym roku kadencją 2014-2018 tematem tym zajmą się już pewnie nowi delegaci i nowe władze PIIB.

Miłym akcentem drugiego dnia zjazdu była wizyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. W krótkim wystąpieniu wskazał m.in. na dobre relacje naszego samorządu zawodowego z Ministerstwem.  Fakt dobrej współpracy może nas tylko cieszyć, również w kontekście  opracowywanych w Ministerstwie aktów prawnych takich jak kodeks urbanistyczno- budowlany czy też ustawa o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty, do projektów których Izba zgłaszała swoje uwagi i propozycje.

Drugi dzień zjazdu zakończył się ok. godz. 12.00 tak więc zarówno delegaci jak i liczne grono osób  zaangażowane w obsługę zjazdu miało jeszcze okazję, by pozostałą część weekendu wykorzystać jeszcze na odpoczynek.

W końcu w poniedziałek trzeba znów pojawić się w pracy....

 

Andrzej Cegielnik

 

Pełna relacja ze zjazdu:

http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3167-2017-06-29-14-39-48Galerie: