Lubuskie - Warte Zachodu

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Sesja egzaminacyjna – jesień 2016 r.

 

Zakończyła się XXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. W dniu 19 grudnia 2016r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w sesji jesiennej 2016r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Spośród 57 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 74 osoby. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 66 osób, z czego 59 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 77 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2016 r. OKK LOIIB nadała 45 osobom uprawnienia budowlane, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała  decyzje o nadaniu uprawnień:


- konstrukcyjno-budowlanej             – 22 decyzje

- inżynieryjnej hydrotechnicznej       -   2 decyzje

- inżynieryjnej mostowej                   -   2 decyzje

-  inżynieryjnej drogowej                  -   4 decyzje

- instalacyjnej sanitarnej                    - 11 decyzji

-instalacyjnej elektrycznej                 -   4 decyzje

 

Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 48% zdających.
Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB – mgr inż. Józef Krzyżanowski. Złożył też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym. Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.

 

Swoją obecnością na uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych zaszczycili zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciel Wojewody Pani Anna Maćkowiak -Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan mgr Robert Lacroix – p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB mgr inż. Józef Krzyżanowski, przy udziale członków OKK oraz ww przedstawicieli organów administracji publicznej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Osoby, które uzyskały bardzo wysokie wyniki na egzaminie zostały nagrodzone, - nowym wydaniem książki „Neufert – Podręcznik do projektowania architektoniczno-budowlanego”. Nagrody otrzymali inżynierowie : Marta Kwiecień, Krzysztof Banaś, Bogusław Żukowski, Adam Żyłowski, Zbigniew Gajda, Bartosz Nowak.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 Galerie: