Lubuskie - Warte Zachodu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Szczegóły na stronie: http://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/3650_powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego-w-slubicach.html

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2017 r.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

-        wykształcenie: wyższe techniczne,

-        uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

-        doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat,

-        znajomość następujących ustaw:

·         Prawo budowlane,

·         Kodeks postępowania administracyjnego,

·         o finansach publicznych,

·         o służbie cywilnej,

·         Kodeks pracy,

-        prawo jazdy kategorii B,

-        umiejętność kierowania zespołem,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

-        umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

 

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

-        doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno – budowlanej lub w nadzorze budowlanym.