Lubuskie - Warte Zachodu

Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC bez zmian i dodatkowe profity
 

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174).

 

Górnym limitem  odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego zdarzenia, jest przewidziana w rozporządzeniu suma gwarancyjna, wynosząca równowartość 50 000 euro.Wysokość stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC nie ulegnie zmianie w 2015 r. i podobnie, jak w 2014 r. będzie wynosiła 70 zł, zgodnie z obietnicą złożoną przez Andrzeja Rocha Dobruckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas obrad XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

 

W ramach prowadzonych negocjacji z ubezpieczycielem STU Ergo Hestia S.A. uzyskano także dodatkowe przywileje dla członków PIIB. Ubezpieczenie wynegocjowane przez Izbę, obejmuje zakresem ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia, które standardowo nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej, m.in. szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego oraz szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Dodatkowo ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu w stosunku do ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on  odpowiedzialność, także w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Ochroną ubezpieczeniową zostały objęte szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych, techniczno - budowlanych oraz innych projektów zawierających obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy konstrukcji wraz z koniecznymi opisami oraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową, a także  wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

 

Ponadto każdy z członków PIIB bez ponoszenia dodatkowych opłat jest objęty dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna w przypadku OC w życiu prywatnym wynosi 1 000 000 złotych na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Natomiast suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie obowiązywaniaubezpieczenia ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB, czyli koszty ochrony prawnej przy postępowaniach prowadzonych z udziałem członka Izby w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym lub zawodowym w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, wynosi 5 tys. złotych na każde zdarzenie i nie więcej niż 500 000 tys. złotych na wszystkie wypadki łącznie.

 

Dla członków Izby, którzy potrzebują ponadstandardowej ochrony ubezpieczeniowej, została przygotowana przez STU Ergo Hestię S.A. oferta ubezpieczeń dodatkowych, m.in. dobrowolnego ubezpieczenia OC na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, jednak przewyższającego kwotę 50 000 euro. Ubezpieczenie to jest dostępne w trzech wariantach:

 
- do sumy gwarancyjnej 100 000 euro, w cenie 195 zł,
- do sumy gwarancyjnej 200 000 euro, w cenie 395 zł,
- do sumy gwarancyjnej 250 000 euro, w cenie 475 zł.

 

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów, dla osób będących członkami izby inżynierów budownictwa w cenie 10 zł oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej w cenie 15 zł.

 

STU Ergo Hestia SA, Agencja Wyłączna ul. Mściwoja 9/12, 81-361 Gdynia
tel. 58 698 65 58; fax: 58 500 80 87
e-mail: inzynierowie@ag.ergohestia.pl