Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 11 maja br. na adres mailowy:


                                                      lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

04.05.2021 WIĘCEJ...
konsultacje publiczne dotyczące efektywności energetycznej

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam informację na temat konsultacji publicznych dotyczących efektywności energetycznej.


"Informacja nt. konsultacji oraz sposobu udziału w konsultacjach:


W związku z planowaną rewizją dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dot. efektywności energetycznej.


Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat ulepszeń, jakie należy wprowadzić w w/w dyrektywie. Przegląd dyrektywy zapowiedziano w komunikacie w sprawie fali renowacji przyjętym w październiku 2020 r. i ma on na celu zwiększenie wskaźników renowacji i przyczynienie się do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział: organy publiczne, przedsiębiorstwa, w tym MŚP, przemysł, stowarzyszenia zawodowe, właściciele budynków i ich stowarzyszenia, partnerzy społeczni i podmioty społeczne, NGO, sektor finansowy, sektor ubezpieczeń, środowisko akademickie, ośrodki badawcze i obywatele.

Więcej w dalszej części artykułu

29.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące zgłaszania uwag do przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.).


Dla ułatwienia przesyłam ostatni teks jednolity ww. rozporządzenia oraz dwa rozporządzenia je zmieniające.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 maja br. na  adres mailowy:


                                   lbs@lbs.piib.org.pl 


                                          Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


w załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wgzałączonej tabeli w terminie do dnia 4 maja br. na adres mailowy:


                                         lbs@lbs.piib.org.pl 


                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.04.2021 WIĘCEJ...
szkolenie stowarzyszenia geodetów polskich

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza 29 kwietnia 2021 r. na szkolenie on-line na temat:


„Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów"


Szkolenie realizowane jest tak samo jak  szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej znajduje się ono na  platformie ZoomMeeting.

Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Żylis - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

W załącznikach program szkolenia i karta uczestnictwa

19.04.2021 WIĘCEJ...
rabat dla członków loiib na prenumeratę miesięcznika izolacje

Szanowni Państwo,

 

Miesięcznik IZOLACJE ukazuje się na naszym rynku od 1996 roku. Adresowany jest przede wszystkim do projektantów, architektów i wykonawców związanych zawodowo z branżą budowlaną.

Wydawca proponuje Państwu rabat na roczną lub dwuletnią prenumeratę.

 

Szczegóły w załączniku

16.04.2021 WIĘCEJ...
wyjaśnienie ws uprawnień architektów do kierowania budową

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do pisma Izby Architektów skierowanego do p.o. GINB oraz udzielonej odpowiedzi w sprawie uprawnień w specjalności architektonicznej, jako właściwych do wykonywania funkcji kierownika budowy w załączeniu przesyłamy wyjaśnienie dyrektora Krajowego Biura PIIB Adama Kuśmierczyka, które szerzej omawia przedmiotowe zagadnienie.


Odpowiedź GINB mogłaby sugerować, że wyłącznie osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej są upoważnione do kierowania budową, tymczasem osobami upoważnionymi do pełnienia funkcji kierownika budowy są również osoby legitymujące się innymi uprawnieniami, w tym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

15.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Ministra Infrastruktury dotyczące konsultacji publicznych:


- projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,


- projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 21 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi i propozycje

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące prac nad nową treścią rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym pismem i zgłaszanie ewentualnych propozycji do tego materiału w terminie do dnia 19 kwietnia br. na adres mail:


                                      lbs@lbs.piib.org.pl 


                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 16 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 13 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                          lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 12 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
BIM w polskiej branży budowlanej ankieta nt skali wdrożenia metodyki

Szanowni Państwo,


Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki 


Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut.


Link do ankiety będzie aktywny do 31 marca 2021 r.


Bezpośredni link do ankiety: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NvNRvtTww927s 

23.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam załączniki dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:

 

                                            lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia, uzasadnienie, ocenę skutków regulacji i tabelę uwag, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:


                                              lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno regulaminowej LOIIB

18.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy

zwróciła się do nas z prośbą o pomoc rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka.

Licząc na wrażliwość i możliwości naszych członków przekazuję otrzymaną wiadomość.:

Szanowni Państwo,

zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc rodzinie Adama i Eli oraz ich dzieciom. Ela jest chora, ma nowotwór a dzieci są jeszcze małe. Rodzinie jest potrzebna przestrzeń życiowa. Potrzebne są pieniądze na remont przedwojennego domu z podwórkiem. Proszę o pomoc na portalu https://zrzutka.pl/2

                                                         z wyrazami szacunku Elżbieta Płonka Poseł na Sejm RP

z inżynierskim pozdrowieniem

przewodnicząca OR LOIIB Ewa Bosy 

   

08.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957 - w załączeniu).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 5 marca br. na adres mailowy:

 

                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                              

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939 - w załączeniu).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na adres mailowy:


                                lbs@lbs.piib.org.pl 


                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Kancelarii Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916 - w załączeniu).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na następujący adres mailowy:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej

19.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam dokument "Mapa drogowa dekarbonizacji polskiego budownictwa 2050" autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...