Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

wyniki egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane

WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJI WIOSENNEJ 2021

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 28.05.2021

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne

zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

 

 

30.05.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię
Szanowni Państwo
 
W załączeniu przesyłam  projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i OSR.
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 11 czerwca br. na następujące adres:
 
                          lbs@lbs.piib.org.pl 
 
 
                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB
18.05.2021 WIĘCEJ...
szkolenie BIM / Building Information Modeling/

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu BIM organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach Akademii Eksperta Budownictwa.

Najlepsi eksperci z branży zaprezentują szczegółowo:
-  uregulowania zawarte w normach ISO,
- sposoby budowania zarządzanego procesu informacyjnego BIM po obu stronach interfejsu inwestor-wykonawca,
-  narzędzia i metody skutecznego współdziałania przy realizacji procesu.


Dowiecie się Państwo jakie działania powinny podjąć strony zlecająca i wykonawcza celem uzyskania poprawy jakości informacji w projektach dodatkowych pozytywnych efektów ekonomicznych.
Szkolenie uzupełni analiza uwarunkowań Pzp dla wdrażania metodyki BIM wg zasad zawartych w normach serii ISO 18650 w projektach finansowanych ze środków publicznych.

 

Szczegółowe informacje przedstawiamy w dalszej części artykułu

13.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie

Koleżanki i Koledzy,


Mając na uwadze skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, reprezentowanie interesów zawodowych członków, efektywne działania na rzecz integracji lubuskiego środowiska budowlanego oraz zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera, przyjmujemy, że najważniejsze jest tworzenie świadomości, że zawód inżyniera budowlanego jest zawodem społecznego zaufania.

Przeciętny Kowalski zapytany na ulicy o zawód społecznego zaufania, raczej nie wymieniłby inżyniera budowlanego. A przecież każdy z nas ufa tym inżynierom, efektom ich pracy. Każdy z nas korzysta z obiektów budowlanych, mostów, wież widokowych i ufa, że są one bezpieczne.

Więcej w dalszej części artykułu

10.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje coroczny cykliczny konkurs fotograficzny pn. "BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE" dla czynnych członków LOIIB.

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – budynki, budowle, roboty budowlane;
b) II kategoria – człowiek w budownictwie.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie do dnia 20.05.2021 r

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15.07.2021 r.

Regulamin konkursu w załączniku

 

                                  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

10.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs lubuski inżynier roku

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie ul. Podmiejska -Boczna 12a ustanawia konkurs pod nazwą „Lubuski inżynier roku”.

Konkurs adresowany jest do członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.


Tytuły nadawane są corocznie za obiekty zrealizowane bądź zaprojektowane w roku poprzednim.

Termin zgłaszania kandydatów do konkursu upływa z dniem 30 czerwca br

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu w załączniku

10.05.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiające do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 1 czerwca br. adres mailowy:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl


                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.05.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 11 maja br. na adres mailowy:


                                                      lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

04.05.2021 WIĘCEJ...
konsultacje publiczne dotyczące efektywności energetycznej

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam informację na temat konsultacji publicznych dotyczących efektywności energetycznej.


"Informacja nt. konsultacji oraz sposobu udziału w konsultacjach:


W związku z planowaną rewizją dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dot. efektywności energetycznej.


Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat ulepszeń, jakie należy wprowadzić w w/w dyrektywie. Przegląd dyrektywy zapowiedziano w komunikacie w sprawie fali renowacji przyjętym w październiku 2020 r. i ma on na celu zwiększenie wskaźników renowacji i przyczynienie się do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział: organy publiczne, przedsiębiorstwa, w tym MŚP, przemysł, stowarzyszenia zawodowe, właściciele budynków i ich stowarzyszenia, partnerzy społeczni i podmioty społeczne, NGO, sektor finansowy, sektor ubezpieczeń, środowisko akademickie, ośrodki badawcze i obywatele.

Więcej w dalszej części artykułu

29.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące zgłaszania uwag do przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.).


Dla ułatwienia przesyłam ostatni teks jednolity ww. rozporządzenia oraz dwa rozporządzenia je zmieniające.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 maja br. na  adres mailowy:


                                   lbs@lbs.piib.org.pl 


                                          Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


w załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wgzałączonej tabeli w terminie do dnia 4 maja br. na adres mailowy:


                                         lbs@lbs.piib.org.pl 


                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.04.2021 WIĘCEJ...
szkolenie stowarzyszenia geodetów polskich

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza 29 kwietnia 2021 r. na szkolenie on-line na temat:


„Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów"


Szkolenie realizowane jest tak samo jak  szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej znajduje się ono na  platformie ZoomMeeting.

Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Żylis - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

W załącznikach program szkolenia i karta uczestnictwa

19.04.2021 WIĘCEJ...
rabat dla członków loiib na prenumeratę miesięcznika izolacje

Szanowni Państwo,

 

Miesięcznik IZOLACJE ukazuje się na naszym rynku od 1996 roku. Adresowany jest przede wszystkim do projektantów, architektów i wykonawców związanych zawodowo z branżą budowlaną.

Wydawca proponuje Państwu rabat na roczną lub dwuletnią prenumeratę.

 

Szczegóły w załączniku

16.04.2021 WIĘCEJ...
wyjaśnienie ws uprawnień architektów do kierowania budową

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do pisma Izby Architektów skierowanego do p.o. GINB oraz udzielonej odpowiedzi w sprawie uprawnień w specjalności architektonicznej, jako właściwych do wykonywania funkcji kierownika budowy w załączeniu przesyłamy wyjaśnienie dyrektora Krajowego Biura PIIB Adama Kuśmierczyka, które szerzej omawia przedmiotowe zagadnienie.


Odpowiedź GINB mogłaby sugerować, że wyłącznie osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej są upoważnione do kierowania budową, tymczasem osobami upoważnionymi do pełnienia funkcji kierownika budowy są również osoby legitymujące się innymi uprawnieniami, w tym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

15.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Ministra Infrastruktury dotyczące konsultacji publicznych:


- projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,


- projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 21 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi i propozycje

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące prac nad nową treścią rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym pismem i zgłaszanie ewentualnych propozycji do tego materiału w terminie do dnia 19 kwietnia br. na adres mail:


                                      lbs@lbs.piib.org.pl 


                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 16 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 13 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                          lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 12 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
BIM w polskiej branży budowlanej ankieta nt skali wdrożenia metodyki

Szanowni Państwo,


Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki 


Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut.


Link do ankiety będzie aktywny do 31 marca 2021 r.


Bezpośredni link do ankiety: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NvNRvtTww927s 

23.03.2021 WIĘCEJ...