Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 16 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 13 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                          lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 12 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
BIM w polskiej branży budowlanej ankieta nt skali wdrożenia metodyki

Szanowni Państwo,


Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki 


Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut.


Link do ankiety będzie aktywny do 31 marca 2021 r.


Bezpośredni link do ankiety: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NvNRvtTww927s 

23.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam załączniki dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:

 

                                            lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia, uzasadnienie, ocenę skutków regulacji i tabelę uwag, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:


                                              lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno regulaminowej LOIIB

18.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy

zwróciła się do nas z prośbą o pomoc rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka.

Licząc na wrażliwość i możliwości naszych członków przekazuję otrzymaną wiadomość.:

Szanowni Państwo,

zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc rodzinie Adama i Eli oraz ich dzieciom. Ela jest chora, ma nowotwór a dzieci są jeszcze małe. Rodzinie jest potrzebna przestrzeń życiowa. Potrzebne są pieniądze na remont przedwojennego domu z podwórkiem. Proszę o pomoc na portalu https://zrzutka.pl/2

                                                         z wyrazami szacunku Elżbieta Płonka Poseł na Sejm RP

z inżynierskim pozdrowieniem

przewodnicząca OR LOIIB Ewa Bosy 

   

08.03.2021 WIĘCEJ...
NOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY WIOSNA 2021

 Zielonogórska Rada Federacji

           Stowarzyszeń Naukowo- 

                  Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej

                w Zielonej Górze

                     rozpoczyna

 

          KURS PRZYGOTOWAWCZY

     NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                       EDYCJA XXXVII

 

25.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957 - w załączeniu).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 5 marca br. na adres mailowy:

 

                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                              

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939 - w załączeniu).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na adres mailowy:


                                lbs@lbs.piib.org.pl 


                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Kancelarii Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916 - w załączeniu).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na następujący adres mailowy:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej

19.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam dokument "Mapa drogowa dekarbonizacji polskiego budownictwa 2050" autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 lutego 2021 r. informujące o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały, tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI GRUDNIOWEJ 2020

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia, że

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zarządziła przeprowadzenie odwołanej sesji egzaminacyjnej na 

26 lutego 2021 r.

W związku z tym wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do sesji grudniowej automatycznie są zakwalifikowane do egzaminu 26 lutego.

 

                Więcej w dalszej części artykułu   

                                                      

        Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

 

21.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej (nr 66 w Wykazie prac legislacyjnych MRPiT), wraz z uzasadnieniem i OSR.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 stycznia br. na adres:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 


               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 15 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

              Mirosław Gruszecki  przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

07.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


lbs@lbs.piib.org.pl 


Jednocześnie życzę Państwu Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt dodania zapisu, art. 12 b do nowelizowanej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) wraz z uzasadnieniem.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


                lbs@lbs.piib.org.pl 


Miroslaw Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczęciem w MRTiP prac nad nowymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,  proszę o Państwa uwagi, pomysły, rozwiązania, dotyczące tego dokumentu.

 

Proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji do dnia 30 stycznia 2021 r. na adres:

 

                                                lbs@lbs,piib.org.pl 

 

                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

22.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 809).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 18 grudnia br. na adres:

               lbs@lbs.piib.org.pl   

 

 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.12.2020 WIĘCEJ...