Lubuskie - Warte Zachodu

INFORMACJE OGÓLNE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi -bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w następujących specjalnościach:

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

 

 • konstrukcyjno – budowlanej,
 • inżynieryjnej mostowej,
 • inżynieryjnej drogowej,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

        wodociągowych i  kanalizacyjnych,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

  REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:

 • ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290, tj. z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm.) – obowiązywało do dnia 2 lipca 2005r.
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) – obowiązywało od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) – obowiązywało od dnia 31 maja 2006r. do dnia 9 sierpnia 2014r.
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) – obowiązuje od dnia 25 września 2014r.
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013r. poz. 932 – tj. z późn. zm.).

 

Regulaminy :

 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.
 • Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.
 • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.
 • Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane.
 • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

 

Powyższe regulaminy i informacje dostępne są na stronie internetowej PIIB / www.piib.org.pl/

  

Czy podoba Ci się tematyka szkoleń na I półrocze 2017r. ?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE E-LEARNING BIBLIOTEKA NORM PKN SERWIS eSEKOCENBUD SERWIS BUDOWLANY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA SERWIS BHP SERWIS BISTYP